نمایندگان (رابطین) انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان امام رضا (ع) سال تحصیلی ( 99 - 98 )

 رئیس انجمن اولیاء و مربیان :  سرکار خانم افشاری
نائب رئیس انجمن اولیاء و مربیان :  آقای دلیری راد
منشی و رابط انجمن اولیاء و مربیان :  سرکار خانم نخعی
 دیگر اعضای انجمن اولیا و مربیان به شرح ذیل می باشند :
 
نماینده منتخب اولیاء : آقای موظف
 
نماینده منتخب اولیاء : سرکار خانم تاجی
 
نماینده منتخب اولیاء : سرکار خانم دهقان