کارنمای آموزشگاه - مسابقات پرورشی

عنوان برنامه : مسابقات فرهنگی و هنری

 راهبردها =فرایند اجرا

* اعلام  زمان برگزاری مسابقات.

* کلاس توجیهی و کاربردی برای دانش آموزان برگزیده.

* حضور فعال همکاران و دانش آموزان.

* امتیازات ویژه اردویی و هدایای نقدی جهت دانش آموزان حائز رتبه منطقه و استان و کشوری.

گزارش مشروح اجرای برنامه :

در نهایت در مسابقات منطقه نفرات به مقام های ذیل دست یافتند و دانش آموزان ذیل رتبه های استانی مسابقات پرورشی را کسب نمودند.
-------------------------------------------------------------

عنوان برنامه : موفقیت در کسب مقام اول

راهبردها =فرایند اجرا

* کلاس های آمادگی جهت دانش آموزان (حلقه معرفت).

* حضور فعال همکاران در جذب دانش آموزان.

* اعلام جداول و زمانبندی بصورت تدریجی.

* توزیع منابع آزمون در موعد مقرر.

* توزیع سؤالات.

گزارش مشروح اجرای برنامه :

1-بصورت چند مرحله ای برگزار می گردد.

2-دانش آموزان در مهلت مقرر کتب و منابع مربوط را مطالعه و یک هفته قبل از آزمون بصورت حلقه گفتمان رضوی مطالب کتاب را مرور می نمایند.

3-برگزاری آزمون بصورت چهارگزینه ای و اعلام نفرات برتر بین نمرات (20-18) توسط بنیاد فرهنگی رضوی در هر مرحله و ارسال هدایا جهت این دانش آموزان.